DANH MỤC CÂU HỎI

TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Công chứng, >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Tiêu chuẩn công chứng viên

Tại địa phương tôi (tỉnh Bình Định) có công chứng viên bị bệnh tai biến không nói được tại sao tôi thấy vẫn làm công chứng viên được?

Gửi bởi: Phiên

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật công chứng thì công chứng viên bị miễn nhiệm khi không còn đủ tiêu chuẩn công chứng viên quy định tại Điều 8 của Luật công chứng (trong đó có tiêu chuẩn về sức khỏe) hoặc khi bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Luật công chứng cũng giao Sở Tư pháp có trách nhiệm rà soát, kiểm tra việc bảo đảm tiêu chuẩn hành nghề của công chứng viên tại địa phương mình. Khi có căn cứ cho rằng công chứng viên thuộc trường hợp bị miễn nhiệm quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị miễn nhiệm công chứng viên kèm theo các tài liệu liên quan làm căn cứ cho việc đề nghị miễn nhiệm gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp (khoản 3 Điều 15). Trong trường hợp cụ thể này, nếu thấy công chứng viên đó thuộc trường hợp bị miễn nhiệm công chứng viên nêu trên, ông/bà có thể phản ánh, kiến nghị đến Sở Tư pháp tỉnh Bình Định để kịp thời xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền, bảo đảm chất lượng đội ngũ công chứng viên trên địa bàn theo đúng quy định của Luật công chứng.
 

 

Trả lời bởi: Nguyễn Văn Hà - Cục Bổ trợ tư pháp