Hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển gồm những giấy tờ gì?

Người gửi:

Hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển được thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp đảm và điểm a khoản 3 Điều 7 Thông tư số 01/2019/TT-BTP ngày 17/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển.

Lượt xem: 7