Thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư đối với trường hợp tự chấm dứt hoạt động

Thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư đối với trường hợp tự chấm dứt hoạt động; công ty luật bị hợp nhất, bị sáp nhập được quy định như thế nào?

Người gửi:

Trong trường hợp chấm dứt hoạt động do tự chấm dứt hoạt động; công ty luật bị hợp nhất, bị sáp nhập thì chậm nhất là ba mươi ngày, trước thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp, Đoàn luật sư ở địa phương nơi đăng ký hoạt động và nơi có trụ sở của chi nhánh.
Trước thời điểm chấm dứt hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư phải nộp đủ số thuế còn nợ; thanh toán xong các khoản nợ khác; làm xong thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với luật sư, nhân viên của tổ chức hành nghề luật sư; thực hiện xong các hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng. Trong trường hợp không thể thực hiện xong hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng thì phải thoả thuận với khách hàng về việc thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý đó.

Lượt xem: 249