The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel. Hỏi đáp pháp luật - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện khấu trừ vào thu nhập của người hưởng bảo hiểm xã hội theo Quyết định của cơ quan Thi hành án dân sự

Bản án của tòa án tuyên bà Nga phải trả cho tôi 10.000.000 đồng. Tôi đã làm đơn yêu cầu thi hành án, cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án. Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 năm Chấp hành viên vẫn chưa thi hành cho tôi được số tiền trên. Tôi được cơ quan Thi hành án dân sự cho biết kết quả thi hành án như sau: Chấp hành viên xác minh thấy bà Nga có thu nhập là tiền lương hưu hàng tháng. Chấp hành viên đã ra quyết định khấu trừ một phần tiền lương hưu hàng tháng của bà Nga để đảm bảo thi hành án; đã đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thu một phần tiền lương hưu của bà Nga. Tuy nhiên, cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời không thể khấu trừ tiền lương hưu hàng tháng của bà Nga vì bà chưa đến nhận lương hưu hàng tháng.
Hỏi: Cơ quan Thi hành án dân sự trả lời tôi như vậy có đúng không? Cơ quan bảo hiểm xã hội chưa thực hiện việc khấu trừ tiền của người nhận lương hưu hàng tháng của bà Nga có đúng quy định pháp luật không?

Người gửi: Cao Đình Thuận