c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\63f8c285\aae09559\App_Web_uc_search_vb.ascx.d6988813.xfjyas6k.0.cs(310): error CS1519: Invalid token 'this' in class, struct, or interface member declaration Văn bản mới - CSDL Hỏi đáp Bộ Tư pháp