Điều kiện được bồi thường và cơ chế giải quyết bồi thường

Tôi được cấp đất hợp pháp theo dự án giãn dân của Nhà nước nhưng sau đó Ủy ban nhân dân huyện lại cấp sổ đỏ thửa đất cho người khác. Sau đó, tôi đã khởi kiện được tòa xử thắng kiện và tuyên hủy số đỏ do Ủy ban nhân dân huyện cấp sai đối tượng, quy trình. Nay tôi có được khởi kiện để yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước không?

Người gửi: Nguyễn Văn A

1. Về phạm vi và căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Vụ việc của Ông thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính được quy định tại khoản 11 Điều 17 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) năm 2017 đối với trường hợp cấp, hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trái pháp luật.
Nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi có đủ các căn cứ: (i) Có một trong các căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại và yêu cầu bồi thường tương ứng quy định tại khoản 2 Điều này; (ii) Có thiệt hại thực tế của người bị thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của Luật này; (iii) Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế và hành vi gây thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật TNBTCNN năm 2017 và vụ việc còn thời hiệu yêu cầu bồi thường theo quy định tại Điều 6 Luật TNBTCNN năm 2017.
2. Đối tượng được bồi thường, quyền yêu cầu bồi thường
 Trên cơ sở thông tin mà Ông cung cấp, trường hợp của Ông thuộc đối tượng được bồi thường, là người bị thiệt hại theo quy định tại Điều 2, khoản 1 Điều 5 Luật TNBTCNN năm 2017.
3. Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường
 Theo thông tin Ông phản ánh thì bản án hoặc quyết định của Tòa án tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện cấp trái pháp luật là văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật TNBTCNN năm 2017.
4. Về cơ chế giải quyết bồi thường
Để thực hiện quyền yêu cầu bồi thường Ông có thể lựa chọn một trong hai cơ chế giải quyết bồi thường như sau:
- Yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại được quy định tại Mục 1 Chương V Luật TNBTCNN năm 2017.
- Khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án có thẩm quyền yêu cầu bồi thường được quy định tại Điều 52 Mục 2 Chương V Luật TNBTCNN năm 2017.
 

Lượt xem: 3110