Cấp thẻ giám định viên tư pháp theo Thông tư số 11/2020/TT-BTP

Khoản 4 Điều 9 của Luật giám định tư pháp (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) có quy định: “Người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp thì được cấp thẻ giám định viên tư pháp… Mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”.
Theo điều 5 Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp thì đối tượng được cấp mới thẻ giám định viên tư pháp gồm có: (1) người được bổ nhiệm kể từ ngày 01/01/2021 theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp - ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định có hiệu lực thi hành (gọi tắt là Luật) và (2) người được bổ nhiệm trước ngày 01/01/2021 và không thuộc trường hợp miễn nhiệm theo quy định tại Điều 10 của Luật giám định tư pháp.
Tuy nhiên, Thông tư số 11/2020TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn về cấp thẻ giám định viên tư pháp nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021 nên trên thực tế có nhiều trường hợp đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm sau ngày 01/01/2021 nhưng trong Quyết định bổ nhiệm không có nội dung cấp thẻ giám định viên tư pháp. Vậy thì những giám định viên tư pháp trong trường hợp này có được cấp thẻ không và nếu có thì phải được thực hiện như thế nào?
 

Người gửi:

Để kịp thời khắc phục những vướng mắc cũng như bảo đảm sự thống nhất, thuận lợi và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 997/BTP-BTTP ngày 06/4/2021 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong đó đã có nội dung hướng dẫn về vấn đề này như sau: Trường hợp giám định viên tư pháp được bổ nhiệm kể từ ngày 01/01/2021 trở đi nhưng chưa được cấp thẻ thì đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành rà soát và thực hiện việc cấp thẻ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 11/2020/TT-BTP”.
 

Lượt xem: 116