Cấp thẻ giám định viên tư pháp theo quy định

Hiện nay các cơ quan chuyên môn đã gửi hồ sơ và ảnh về Sở Tư pháp đề nghị trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp thẻ giám định viên tư pháp theo quy định. Tuy  nhiên, Sở Tư pháp chưa nhận được văn bản chỉ đạo của Cục Bổ trợ tư pháp về đăng ký phôi thẻ. Như vậy, Cục Bổ trợ tư pháp có thể xem xét, cấp phôi thẻ để Sở Tư pháp thực hiện việc giúp Ủy ban nhân dân cấp thẻ cho giám định viên tư pháp tại địa phương?

Người gửi:

Tại Khoản 4 Điều 9 của Luật Giám định tư pháp có quy định: “Mẫu thẻ… được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” và Điều 4 của Thông tư số 11/2020/TT-BTP đã quy định cụ thể về hình dáng, kích thước, màu sắc, nội dung của mặt trước, mặt sau cũng như các thông tin cụ thể ghi trên Thẻ giám định viên tư pháp (mẫu Thẻ giám định viên tư pháp đã được ban hành kèm theo Thông tư). Do đó, Bộ Tư pháp không phát hành phôi thẻ giám định viên tư pháp, mà các bộ, ngành và địa phương chủ động việc in phôi thẻ giám định viên tư pháp. Vì vậy, Công văn số 997/BTP-BTTP ngày 06/4/2021 của Bộ Tư pháp đã nêu: “đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được phân công làm đầu mối quản lý chung công tác giám định tư pháp; Giám đốc Sở Tư pháp, căn cứ hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 11/2020/TT-BTP tổ chức in phôi thẻ để phục vụ việc cấp thẻ cho giám định viên tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành, địa phương mình”.

 
 

Lượt xem: 41