Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu

Tôi có tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, nay tôi định thế chấp cùng với quyền sử dụng đất tại Ngân hàng, hồ sơ đăng ký thế chấp cả hai tài sản trên gồm những giấy tờ gì?

Người gửi:

Anh/chị nộp hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp đảm..

Lượt xem: 6