Ngân hàng đã đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, nay đổi tên thì cần làm gì?

Ngân hàng tôi đã đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền, nay đổi tên Ngân hàng, Ngân hàng tôi cần làm gì?

Người gửi:

Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp đảm quy định một trong các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký là: “Rút bớt, bổ sung hoặc thay thế bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm theo thỏa thuận của bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm; thay đi tên hoặc thay đi bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm do tổ chức lại doanh nghiệp”. Do đó, với trường hợp như đã nêu, anh/chị thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký.

Lượt xem: 5