Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký đối với tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký đối với tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất gồm những giấy tờ gì?

Người gửi:

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký gồm các giấy tờ theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp đảm và Điều 16 Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Lượt xem: 9