Có thể sử dụng chứng minh sĩ quan Quân đội để đăng ký biện pháp bảo đảm không

Tôi thế chấp xe ô tô của mình cho Ngân hàng nhưng tôi chỉ có chứng minh sĩ quan Quân đội mà không có chứng minh nhân dân. Vậy, tôi có thể sử dụng chứng minh sĩ quan Quân đội để kê khai khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản không?

Người gửi:

Điểm a khoản 7 Điều 1 Thông tư số 06/2020/TT-BTP ngày 17/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 9 Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định thông tin về bên bảo đảm được kê khai như sau:” Đối với cá nhân là công dân Việt Nam thì kê khai đầy đủ họ và tên, số của một trong những loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân; thẻ Căn cước công dân; giấy chứng minh được cấp theo quy định của pháp luật về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên và viên chức quốc phòng.”
 
Như vậy, trường hợp anh/chị không có Chứng minh nhân dân nhưng có chứng minh sĩ quan được cấp theo quy định của pháp luật về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam thì anh/chị sử dụng Chứng minh sĩ quan Quân đội để kê khai khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản.

Lượt xem: 10