Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Trường hợp nào thì thuộc diện thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư?

Người gửi:

Các trường hợp thuộc diện thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư:
- Chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật luật sư.
- Bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.
- Không hoạt động liên tục tại trụ sở đã đăng ký trong thời hạn 06 tháng, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Không hoạt động trở lại hoặc không có báo cáo về việc tiếp tục tạm ngừng hoạt động quá 06 tháng, kể từ ngày hết thời hạn tạm ngừng hoạt động theo quy định của pháp luật.

Lượt xem: 203