Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

Việc đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất cần những giấy tờ gì?

Người gửi:

Theo khoản 4 Điều 13 của Nghị định số 29/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng thì hồ sơ đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất gồm:
- Đơn đăng ký đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-09 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP.
- Quyết định cho phép hợp nhất Văn phòng công chứng.
- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng.
- Giấy đăng ký hành nghề của các công chứng viên.
 

Lượt xem: 6