Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Tổ chức trọng tài nước ngoài muốn cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam cần làm thủ tục gì?

Người gửi:

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật trọng tài thương mại; khoản 3 Điều 1 Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011; Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại; Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại thì Tổ chức trọng tài nước ngoài muốn thành lập Chi nhánh tại Việt Nam phải có hồ sơ đề nghị thành lập Chi nhánh gửi Bộ Tư pháp. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Bộ Tư pháp xem xét cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản.
Hồ sơ thành lập Chi nhánh gồm 01 bộ giấy tờ sau đây:
- Đơn đề nghị thành lập Chi nhánh (Mẫu số 03/TP-TTTM).
- Bản sao có chứng thực Điều lệ của Tổ chức trọng tài nước ngoài.
- Giấy tờ chứng minh Trưởng Chi nhánh phải là người thường trú tại Việt Nam.
 

Lượt xem: 229