Trường hợp cơ quan nhà nước có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác quản lý nhân sự thì thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp như thế nào?

Trường hợp cơ quan nhà nước có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác quản lý nhân sự thì thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp như thế nào?

Người gửi:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì gửi văn bản yêu cầu (mẫu số 05a/2013/TT-LLTP) đến Sở Tư pháp nơi người đó thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì gửi đến Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.
Văn bản yêu cầu (mẫu số 05a/2013/TT-LLTP) phải ghi rõ: địa chỉ cơ quan, tổ chức, mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp và thông tin về người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 bao gồm: Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Lượt xem: 21