Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác điều tra, truy tố, xét xử

Pháp luật quy định như thế nào về thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác điều tra, truy tố, xét xử?

Người gửi:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, cơ quan tiến hành tố tụng có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì gửi văn bản yêu cầu  đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì gửi văn bản yêu cầu đến Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.
Văn bản yêu cầu phải ghi rõ thông tin về cá nhân đó bao gồm: Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, họ, tên cha, mẹ, vợ, chồng của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP).
Trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Lượt xem: 25