Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (Phí cấp Phiếu)

Pháp luật quy định như thế nào về phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (Phí cấp Phiếu)?

Người gửi:

Theo quy định tại Thông tư số 244//2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, mức phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp được quy định như sau:
- Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp: 200.000 đồng/lần/người.
- Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ: 100.000 đồng/lần/người.
- Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là người thuộc hộ nghèo hoặc người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thì được miễn lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Trường hợp yêu cầu cấp trên 2 Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi phải nộp thêm 5.000 đồng/Phiếu.

Lượt xem: 16