Những trường hợp nào bị từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp?

Những trường hợp nào bị từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp?

Người gửi:

Theo quy định tại Điều 49 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp có quyền từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau:
- Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp không thuộc thẩm quyền cấp Phiếu của cơ quan nhận được hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu.
- Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người khác mà không thuộc trường hợp được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp, người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp không thuộc trường hợp được ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp.
- Giấy tờ kèm theo Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp không đầy đủ hoặc giả mạo.

Lượt xem: 24