Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam phải có những giấy tờ gì?

Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam phải có những giấy tờ gì?

Người gửi:

Theo quy định tại Điều 28 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, khi làm thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam công dân Việt Nam phải nộp 03 bộ hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam, trong đó có Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định và các loại giấy tờ có liên quan.
Các giấy tờ trong hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam bao gồm:
- Bản khai lý lịch theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định.
- Bản sao Hộ chiếu Việt Nam, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác chứng minh quốc tịch Việt Nam của người xin thôi quốc tịch Việt Nam.
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.
- Giấy tờ xác nhận về việc người xin thôi quốc tịch Việt Nam đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận hoặc bảo đảm cho người đó được nhập quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định về việc cấp giấy này.
Trường hợp người xin thôi quốc tịch Việt Nam đã có quốc tịch nước ngoài thì nộp bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp để chứng minh người đó đang có quốc tịch nước ngoài.
- Giấy xác nhận không nợ thuế do Cục thuế nơi người xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú cấp.
 -  Đối với người trước đây là cán bộ, công chức, viên chức hoặc phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, thôi việc, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên chưa quá 5 năm thì còn phải nộp giấy xác nhận do thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đã ra quyết định cho nghỉ hưu, cho thôi việc, miễn nhiệm, cách chức, giải ngũ hoặc phục viên căn cứ vào quy chế của ngành để xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam của người đó không ảnh hưởng đến việc bảo vệ bí mật quốc gia hoặc không trái với quy định của ngành đó.
Trường hợp công dân Việt Nam thường trú ở nước ngoài thì không phải nộp các giấy tờ quy định tại gạch đầu dòng thứ , thứ 5 và thứ 6 nêu trên.

Lượt xem: 164