The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive. Hỏi đáp pháp luật - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Người thực hiện chứng thực có trách nhiệm soạn thảo hợp đồng, giao dịch theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch không?

Người thực hiện chứng thực có trách nhiệm soạn thảo hợp đồng, giao dịch theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch không?

Người gửi: